Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation Services Agency
Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Biura Odpraw Załóg

Wspólny numer telefonu, numer faksu oraz adres e-mail w Biurach Odpraw Załóg

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia br. wprowadzona została zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (ARO) w Polsce. Zmiana obejmuje uruchomienie jednego ogólnopolskiego numeru telefonu +48-22-574-7173 do składania planów lotu i aktualizacji do nich. Rozwiązanie to ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na połączenie oraz umożliwienie łatwego kontaktu z ARO.

Od początku roku 2016 Biura Odpraw Załóg w Polsce dysponują wspólnym systemem do przetwarzania planów lotu. Niezależnie od lokalizacji ARO, z którym nastąpi połączenie, składający plan lotu będzie mógł:
- zgłosić plan lotu,
- wprowadzić zmiany do już istniejącego planu,
- uzyskać wiedzę o statusie jego przetwarzania oraz
- skorzystać z informacji lotniczej.

Połączenia telefoniczne są równomiernie i losowo rozdzielane między Biura Odpraw Załóg. Jednakże, w przypadku nawiązania połączenia, będzie istniała możliwość przekierowania rozmowy do wybranego ARO.

Kolejną nowością jest wprowadzenie jednego numeru faksu +48-22-574-7188, na który wysyłane mogą być formularze zgłaszanego planu lotu. Podobne rozwiązanie wprowadzono dla planów lotu nadsyłanych e-mailem. Uruchomiony został jeden adres e-mail aro@pansa.pl, na który zgłaszający mogą nadsyłać wypełnione formularze.

Przypominamy o umieszczaniu na formularzu składanego planu lotu czytelnego i aktualnego numeru kontaktowego. Usprawni to kontakt z nadawcą w przypadku wątpliwości.

ats

Numer telefonu:
Tel. +48 22 574 71 73
Fax: +48 22 574 71 88
e-mail: aro@pansa.pl

Adres AFS: EPWWZPZX

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. +48-22-574-5001 (IOD – e-mail: inspektorochronydanych@pansa.pl), przetwarza dane osobowe celem wypełnienia zadań wynikających ze złożenia planu lotu i dokonania wymaganych następnie raportów informacji.

Informujemy, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

Archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi, m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007 r. Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji.

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, należy się zapoznać się pod adresem http://www.pansa.pl/aap/RODO_2018.pdf

 

Aby ułatwić proces składania planu lotu dostępny jest druk formularza planu lotu zawierający skrócony zapis dotyczący obowiązku informacyjnego i dostępu do danych osobowych.
Tu można pobrać druk formularza planu lotu: Plan lotu